Τέλος στις ήδη υπάρχουσες και ολοκληρωμένες από μέρους σας Πτυχιακές, Διπλωματικές και απλές εργασίες εξαμήνου, μπορούμε να επιμεληθούμε τις όποιες διορθώσεις, μορφοποιήσεις μελέτης, σχετικές διαδικασίες οργάνωσης παρουσίασης απατούνται αλλά και την συνολική παρουσίαση της μελέτης σας σε πρόγραμμα με χρήση slides σε Power Point.

Ειδικότερα, θα θέλαμε να σημειώσουμε πως παρέχεται εξ’ όλοκλήρου βοήθεια και υποστήριξη φοιτητών διαφόρων εκπαιδευτικών τομέων και αντικειμένων σπουδών σχετικά με :

 • Την εύρεση Ελληνόγλωσσων – Ξενόγλωσσων Βιβλιογραφικώv Πηγών από σχετικά με το θέμα μελέτης Άρθρα και Βιβλία για Υποστήριξη σε Πτυχιακές και Απλές Εξαμήνου Εργασίες, είτε στην Ελληνική είτε στην Αγγλική Γλώσσα
 • Την Σχετική Ανάπτυξη και Υποστήριξη Μελετών Research Proposals Ερευνητικές Προτάσεις) σε διαφορετικά πανεπιστημιακά πεδία, επίπεδα καθώς και τομείς εκπαίδευσης και γνώσης.
 • Την Υποστήριξη Εργασιών – Μελετών για Ολοκλήρωση Dissertations Αγγλικών Κολεγίων & Πανεπιστημίων
 • Την Όποια Αναγκαία Υποστήριξη - Γνωμοδότηση Ποιοτικών - Ποσοτικών Μελετών – Εργασιών (Πτυχιακών και Εξαμήνου) με Χρήση Στατιστικού Προγράμματος SPSS για Πτυχιακές είτε Απλές Φοιτητικές Εργασίες.

Επίσης για το λόγο πως η ολοκλήρωση των περισσότερων Πτυχιακών και Διπλωματικών Εργασιών στην εποχή μας, απαιτεί την πραγματοποίηση ποσοτικών αναλύσεων, η χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS,είναι αναγκαία.

Ως εκ τούτου και με σκοπό να βοηθήσουμε στις εν λόγω τεχνικές – μεθόδους
στατιστικών αναλύσεων και ελέγχων, αναλαμβάνονται με υπεύθυνο τρόπο σχετικές εκπονήσεις στατιστικών μελετών με το πρόγραμμα SPSS για Απλές Εξαμήνου, Πτυχιακές και Διπλωματικές Εργασίες καθώς και Διδακτορικές Μελέτες για φοιτητές διαφόρων εκπαιδευτικών τομέων και αντικειμένων σπουδών σε ΑΕΙ καθώς και Τημάτων – Κατευθύνσεων Σπουδών Ελληνικού και Κυπριακού Ανοικτού Πανεπιστημίου αλλά και εκπαιδευτικών ιδρυμάτων – Πανεπιστημίων Εξωτερικού, όπως Αγγλίας, Κύπρου ή άλλης διαφορετικής Ευρωπαϊκής χώρας, όπως :

 • Τρόποι Διαμόρφωσης Βάσης Εισαγωγής Δεδομένων στο SPSS
 • Τρόποι – Τεχνικές Εισαγωγής Δεδομένων στο SPSS (Data Entry)
 • Δημιουργία και Απεικόνιση Σχεδιαγραμμάτων Δεδομένων όπως Προκύπτουν από τη Βάση του Προγράμματος
 • Εξόρυξη και Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Δεδομένων στο SPSS με Περιγραφική Μελέτη
 • Εξόρυξη και Παρουσίαση Αποτελεσμάτων Δεδομένων στο SPSS με Επαγωγική Μελέτη με Χρήση Τεχνικών Anova, T-Test, Factor Analysis και X2 (Chi Square) για Στατιστική Ανάλυση και Συσχετίσεις Δεδομένων
 • Χρήση Mean & Standard Deviation για Απεικόνιση Αποκλίσεων και Μέσων Όρων Δεδομένων
 • Χρήση Μεθόδων SPSS κατάλληλες για Στατιστική Ανάλυση και Συσχετίσεις Δεδομένων σε Μελέτες – Εργασίες Ψυχολογίας ειδικότερα
 • Χρήση Στατιστικού Εργαλείου Cronbach Alpha για Έλεγχο Αξιοπιστίας Ανάλυσης Ερωτηματολογίου και Δεδομένων
 • Χρήση Μεθόδου Pearson (P) για Συσχετίσεις Δεδομένων


Επίσης, θα θέλαμε να σημειώσουμε πως παρέχεται εξ’ όλοκλήρου βοήθεια και υποστήριξη φοιτητών διαφόρων εκπαιδευτικών τομέων και αντικειμένων σπουδών σχετικά με τις διαφορετικές τεχνικές – μεθόδους στατιστικής ανάλυσης δεδομένων με SPSS όπως αναφέρονται παραπάνω και σε μορφή ιδιαιτέρων μαθημάτων.
 

Υποστήριξη Φοιτητών – Πτυχιακές SPSS για Φοιτητές στη Κύπρο

 
 
Κος. Ανδρέας
 
Τηλ. Επικοινωνίας: +35796513250
 
E-mail επικοινωνίας - universitystudies@yahoo.com